Wpis podmiotu zamierzającego odbierać odpady komunalne do rejestru działalności regulowanej

 

Podstawa prawna:

art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o dokonanie wpisu;

- oświadczenie.

 

Sposób załatwienia sprawy:

- dokonanie wpisu do rejestru i wydanie zaświadczenia o tym wpisie z informacją o nadanym numerze rejestrowym.

 

Termin załatwienia sprawy:

- 7 dni od daty złożenia wniosku (nie wlicza się do terminów, o których mowa w art. 35 § 5 Kpa.)

 

Tryb odwoławczy: -----

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – pokój 313

 

Kontakt:

tel:  (094) 34 59 868

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Mielnie – Kancelaria Ogólna, pokój nr 1

 

Opłata skarbowa

50,00 zł (za wpis do rejestru)

25,00 zł (za zmianę wpisu w rejestrze)

0,00 zł (za wpis w rejestrze dla podmiotu posiadającego już zezwolenie burmistrza na odbiór odpadów komunalnych)