Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) istnieje obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów, o których mowa w art. 21 ust. 2 w/w ustawy, przez właściwe w sprawach organy administracji.

Wójt Gminy Mielno realizując w/w obowiązki, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie znajduje się pod adresem:

 

http://www.ekokarty.pl/wykaz/mielno


Wykaz przed zmianą przepisów prawnych składał się z 9 kart informacyjnych przedstawionych poniżej (od A do I).


Publicznie dostępny wykaz danych


Karty typu A


Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B


Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

 

Karty typu C


Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D


Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E


Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F


Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karty typu G


Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H


Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I


Inne dokumenty