Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mielnie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Urząd Miejski
    Komunikacja w języku migowym (1)
    Komunikaty Urzędu Miejskiego w Mielnie (1)
    Aktualności (16)
        Budżet Obywatelski (1)
    Pracownicy Urzędu Miejskiego w Mielnie (1)
    Kodeks Etyczny (1)
    Polityka antymobingowa (1)
    Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mielnie (1)
    Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Mielnie (1)
    Korespondencja Burmistrza Mielna (2)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (4)
    KATALOG DOBRYCH PRAKTYK OSZCZĘDNOŚCI ENERGII W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELNIE (1)
    Polityka antykorupcyjna (1)

Poradnik interesanta
    Podatki i opłaty lokalne (1)
        Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (1)
        Podatek od nieruchomości od osób prawnych (1)
        Podatek od środków transportowych (1)
        Podatek rolny od osób fizycznych (1)
        Podatek rolny od osób prawnych (1)
        Podatek leśny od osób fizycznych (1)
        Podatek leśny od osób prawnych (1)
        Opłata targowa (1)
        Opłata miejscowa (4)
        Łączne zobowiązania pieniężne (1)
        https://mielno.bip.net.pl/?a=9147 (0)
        Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego (1)
    Ewidencja ludności (4)
    Urząd Stanu Cywilnego (2)
    Dowody osobiste (5)
    Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo (1)
        Wnioski-druki (7)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) (0)
            Dokumenty i informacje planistyczne (0)
                Obowiazujące plany miejscowe (0)
                    Obowiązujące plany miejscowe (19)
                    System Informacji Przestrzennej (1)
                Wykaz podjętych uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania planu (0)
                    Podjęte uchwały w sprawie przystapienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3)
                Wykaz uchylonych uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania planu (0)
                Inne informacje planistyczne (5)
                Stan prac planistycznych (1)
            Obwieszczenia o przystąpieniu (28)
            Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu (0)
            Zarządzenia i wykazy uwag wniesionych do projektu planu (28)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu (0)
            Projekt aktu planowania przestrzennego przekazany do uzgodnień i opiniowania (2)
        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno (STUDIUM) (0)
            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno (1)
                Archiwalne (1)
            Obwieszczenia (3)
            Zarządzenia (1)
            Dokumenty i informacje planistyczne (0)
                Wykaz podjętych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania studium (zmiany studium) (1)
                    Podjęte uchwały w sprawie sporządzenia studium (zmiany studium) (2)
                Stan prac planistycznych (1)
        Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOULICP) (0)
            Obwieszczenia o wszczęciu postępowania (0)
                2024 (7)
                2023 (21)
                2022 (19)
                2021 (9)
                2020 (30)
                2019 (26)
                2018 (14)
                2017 (43)
            Obwieszczenia o postanowieniach (0)
                2019 (1)
                2018 (1)
                2015 (1)
                2014 (1)
            Obwieszczenia o zakończeniu postępowania (0)
                2024 (6)
                2023 (21)
                2022 (13)
                2021 (4)
                2020 (25)
                2019 (8)
                2018 (14)
                2017 (33)
                2016 (26)
                2015 (13)
            Obwieszczenia o zmianie decyzji (0)
                2016 (1)
                2011 (1)
                2010 (1)
        Inne (8)
        Obwieszczenia przed zmianą struktury Poradnika Interesanta (2)
        Dane przestrzenne GML (5)
        System Informacji Przestrzennej (0)
    Działalność gospodarcza (1)
        Ewidencja działalności gospodarczej (1)
        Ważne dla przedsiębiorcy ważne! (3)
    Ewidencja obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (2)
    Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0)
        Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży (1)
        Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
        Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w związku z prowadzeniem dzialalności polegajacej na organizacji przyjęć. (1)
        Zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zasasów napojów alkoholowych (1)
        Zgłoszenie o zmianie stanu faktycznego i prawnego (m.in. LIKWIDACJA PUNKTU SPRZEDAŻY) (1)
        Wydanie zaświadczenia (1)
        Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (1)
        Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)
        Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów (1)
        od 21 czerwca 2018r.- uchwała dotycząca zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielno (1)
        do 20 czerwca 2018r.- uchwała dotycząca liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc napojów alkoholowych (1)
        Harmonogram stałych posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielnie (1)
        Plakat- kampania informacyjna o ograniczeniu sprzedaży napojów alkoholowych (1)
        Ochrona danych osobowych (1)
        Jak odszukać w CEiDG swoje numery zezwoleń? (1)
    Nieruchomości, dzierżawa (0)
        Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy (1)
        Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic (1)
        Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy (1)
        Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości (1)
        Prawo pierwokupu (1)
        Przygotowanie umów użyczenia (1)
        Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Mielno w drodze bezprzetargowej (1)
        Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów (1)
        Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (1)
        Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (1)
        Komunalizacja mienia Skarbu Państwa (2)
    Edukacja (9)
        Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (2)
        Projekt Zdalna SZKOŁA 2020, Zdalna SZKOŁA+ 2020 (2)
        Projekt Pomorze Zachodnie- Bezieczna Edukacja (1)
        Rejestr oświatowych jednostek organizacyjnych (1)
        Rekrutacja do placówek oświatowych na terenie Gminy Mielno (2)
        Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli (8)
        Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (5)
        Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (1)
        Laboratoria przyszłości (1)
    Ochrona zdrowia (0)
        Ogłoszenia (0)
            2023 (1)
            2022 (2)
            2021 (1)
            2020 (2)
            2019 (1)
            2018 (1)
            2017 (2)
            2016 (2)
            2015 (3)
            2014 (9)
            2013 (4)
            2012 (1)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
        Konkursy na realizację programów polityki zdrowotnej (0)
            2023 (1)
            2022 (1)
            2021 (1)
            2020 (1)
            2019 (1)
            2018 (1)
            2017 (2)
            2016 (2)
            2015 (3)
            2014 (4)
            2013 (3)
            2012 (2)
            2011 (2)
            2010 (2)
            2009 (2)
            2008 (2)
        Realizowane programy profilaktyczne (2)
        Opieka nocna i świąteczna (1)
        Godziny pracy aptek na terenie gminy (1)
        ZWALCZAMY NOWOTWORY- program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim (1)
        Informacje Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN (1)
        Projekt- Zdrowe serce pogranicza- GESUNDES HERZ DER GRENZREGION (1)
    Mieszkania (1)
        Przyznanie mieszkania komunalnego (1)
    Drogi gminne (2)
    Transport drogowy (1)
        Licencje, zezwolenia (2)
        Przystanki komunikacyjne (2)
        Rejestr dot zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (1)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Ogłoszenia (0)
            2023 (1)
            2022 (0)
            2021 (1)
            2020 (1)
            2019 (0)
            2018 (0)
            2017 (0)
            2016 (0)
        Otwarte konkursy ofert (0)
            Generator wniosków (0)
            2024 (0)
            2023 (0)
            2022 (0)
            2021 (0)
            2019 (0)
        Druki i formularze (3)
        Wyniki otwartych konkursów ofert (0)
            2024 (10)
            2023 (10)
            2022 (11)
            2021 (11)
            2020 (0)
            2019 (0)
        Konsultacje (0)
            2018 (3)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
            2022 (1)
            2023 (2)
        Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (0)
        Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (14)
        Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego (0)
            Podstawa prawna (1)
            Z pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (3)
            Ogłoszenia (1)
        Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Mielna za wysokie wyniki sportowe (2)
        Nagroda Burmistrza Mielna im. Jana Kowalczyka za osiągnięcia w dziedzinie kultury (2)
        Sportowy Turniej Miast i Gmin (1)
        Pożyczki (1)
        Ochrona danych osobowych (1)
        Wysokość opłat oraz zasady korzystania z obiektów sportowych Gminy Mielno (1)
        Oznakowanie zadań publicznych (0)
            DOFINANSOWANO (0)
                Logo projekty dofinansowano (0)
                    Ciemny motyw (1)
                    Jasny motyw (1)
            SFINANSOWANO (100%) (0)
                Logo projekty sfinansowano (0)
                    Ciemny motyw (1)
                    Jasny motyw (1)
    Sprawy Komunalne i Ochrona Środowiska (4)
        Azbest 2024 (1)
        Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (1)
        Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
        Gospodarka odpadami komunalnymi (3)
            Karta usług (1)
            Kontakt (1)
            Numer rachunku bankowego (1)
            Odpady budowlane i rozbiórkowe (1)
            Odpady wielkogabarytowe (1)
            Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK (1)
            Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mielno zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (1)
            Rejestr działaności regulowanej (1)
            Wykaz punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych (1)
            Informacja o BDO (1)
        Wpis podmiotu zamierzającego odbierać odpady komunalne do rejestru działalności regulowanej (1)
        Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie czystości i porządku w gminie (1)
        Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
        Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów (1)
        Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną (1)
        Decyzja o czasowe odebranie zwierząt (1)
        Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (1)
        Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej Gminy Mielno (1)
        Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Mielno (2)
        AZBEST 2017 (1)
        Zarządzenia (2)
        Obwieszczenia (0)
            2007 (1)
            2008 (4)
            2009 (30)
            2010 (10)
            2011 (8)
            2012 (19)
            2013 (14)
            2014 (9)
            2015 (4)
            2016 (16)
            2017 (16)
            2018 (5)
            2019 (18)
            2020 (22)
            2021 (32)
            2022 (39)
            2023 (46)
            2024 (18)
        Ogłoszenia (17)
        Zawiadomienia (0)
            2012 (3)
                2013 (1)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2020 (2)
            2021 (1)
        Zawiadomienia w sprawie pozwoleń wodnoprawnych (0)
            2024 (4)
        Informacje (22)
        Konsultacje (1)
        Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi (1)
        ZNALEZIONE / ADOPCJE (1)
        Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji (1)
        Dotacje przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba i przyłączenia do kanalizacji (0)
        Nieczystości ciekłe (1)
        Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (0)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (1)
        Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (0)
            2017 (2)
            2018 (1)
            2019 (9)
            2020 (3)
            2021 (6)
            2022 (6)
            2023 (5)
            2024 (1)
        Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych (1)
    Wykaz danych o dokumentach zawierajacych informacje o środowisku (1)
    Ochrona zabytków (2)
    Zgromadzenia publiczne (1)
    Patronat Burmistrza, organizacja imprez (0)
        Patronat Burmistrza Mielna (1)
        Logo Gminy Mielno (znak towarowy) (1)
        Herb Gminy Mielno (1)
        Impreza masowa (1)
        Zawiadomienie o imprezei artystycznej lub rozrywkowej (1)
    Kultura (3)
    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2)
    Dziennik Ustaw (0)
    Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo (8)
    Dziennik Urzędowy Woj.Zachodniopomorskiego (0)
    Informacje w sprawie ulg płatniczych w związku z COVID-19 (1)

Przetargi i sprzedaż
    Zamówienia publiczne (0)
        2024 (0)
            Plan postępowań (4)
            Zamówienia od 130.000,00 zł (10)
        2023 (0)
            Plan postępowań (9)
            Zamówienia od 130.000,00 zł (19)
            Zamówienia do 130.000,00 zł (0)
            Wstępne konsultacje rynkowe (1)
        2022 (0)
            Zamówienia od 130.000,00 zł (24)
            Zamówienia poniżej 130.000,00 zł (4)
            Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (7)
        2021 (0)
            Zamówienia od 130.000,00 zł (24)
            Zamówienia poniżej 130.000,00 zł (1)
            Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (2)
        2020 (17)
            Zamówienia poniżej 30 000 euro (1)
        2019 (23)
            Zamówienia poniżej 30 000 euro (1)
        2018 (36)
            Zamówienia poniżej 30 000 euro (5)
        2017 (27)
            Zamówienia poniżej 30 000 euro (2)
        2016 (17)
            Zamówienia poniżej 30 000 euro (8)
        2015 (16)
            Zamówienia poniżej 30 000 euro (5)
        2014 (27)
            Zamówienia poniżej 30 000 euro (8)
        2013 (16)
            Zamówienia poniżej 14 000 euro (4)
        2012 (20)
            Zamówienia poniżej 14 000 euro (7)
        2011 (19)
            Zamówienia poniżej 14000 euro (5)
        2010 (27)
            Zamówienia poniżej 14000 euro. (10)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy (10)
    Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości gruntowych (0)
        2024 (0)
            ogłoszenia przetargów (1)
            zakończone przetargi (12)
        2023 (0)
            ogłoszenia przetargów (0)
            zakończone przetargi (10)
        2022 (1)
            ogłoszenia przetargów (0)
            zakończone przetargi (18)
        2021 (0)
            ogłoszenia przetargów (0)
            przetargi zakończone (25)
        2020 (0)
            ogłoszenia przetargów (0)
            przetargi zakończone (14)
        2019 (0)
            ogłoszenia przetargów (0)
            przetargi zakończone (10)
        2018 (0)
            ogłoszenia przetargów (0)
            przetargi zakończone (24)
        2017 (0)
            ogłoszenia przetargów (0)
            zakończone przetargi (17)
        2016 (0)
            Ogłoszenia przetargów (0)
            Zakończone przetargi (14)
        2015 (0)
            Ogłoszenia przetargów (0)
            Zakończone przetargi (27)
        2014 (0)
            Ogłoszenia przetargów (0)
            Zakończone przetargi (22)
        2013 (0)
            Ogłoszenia przetargów (0)
            Zakończone przetargi (19)
        2012 (0)
            Ogłoszenia przetargów (0)
            Zakończone przetargi (13)
        2011 (0)
            Wyniki przetargów (5)
        2010 (0)
            Wyniki przetargów (0)
        2009 (0)
            Wyniki przetargów (0)
        2008 (0)
            Wyniki przetargów (0)

Władze miejskie
    Burmistrz (0)
        Raport o stanie Gminy Mielno za rok 2022 (1)
        Raport o stanie Gminy Mielno za rok 2021 (1)
        Raport o stanie Gminy Mielno za rok 2020 (1)
        Raport o stanie Gminy Mielno za rok 2019 (1)
        Raport o stanie Gminy Mielno za rok 2018 (1)
        Zarządzenia burmistrza (0)
            2017 (12)
            2018 (12)
            2019 (12)
            2020 (10)
            2021 (11)
            2022 (11)
            2023 (11)
            2024 (0)
                Styczeń (2)
                Luty (2)
                Marzec (1)
                Kwiecień (1)
                Maj (1)
        Z pracy burmistrza (0)
            2017 (1)
            2018 (1)
            2019 (1)
            2020 (1)
            2021 (1)
            2022 (1)
            2023 (1)
            2024 (1)
        Zarządzenia wójta (0)
            2016 (10)
            2015 (13)
            2014 (12)
            2013 (12)
            2012 (12)
            2011 (12)
            2010 (12)
            2009 (12)
            2008 (12)
            2007 (12)
        Z pracy wójta (0)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2012 (1)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
        Z posiedzeń wójta (0)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2012 (1)
            2011 (1)
            2010 (1)
            2009 (1)
            2008 (1)
            2007 (1)
        Sprawozdania z działalności wójta (12)
        Sprawozdania finansowe (4)
        Interpelacje i zapytania (1)
        Raport o stanie Gminy Mielno za rok 2023 (1)
    Rada Miejska (0)
        Kalendarz posiedzeń (0)
        Skład Rady Miejskiej (1)
        Komisje (1)
        Transmisja i nagrania obrad sesji Rady Miejskiej Mielna (0)
        Głosowania (0)
        Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych (0)

Prawo lokalne
    Uchwały Rady Miejskiej (0)
        VIII kadencja 2018-2024 (0)
            2018 (0)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 19 listopada 2018 r. (3)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 30 listopada 2018 r. (11)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 28 grudnia 2018 r. (15)
            2019 (0)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 25 stycznia 2019 roku (8)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 01 marca 2019 roku (12)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 marca 2019 r. (14)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 12 kwietnia 2019 r. (2)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 30 kwietnia 2019 r. (12)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 31 maja 2019 r. (14)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 28 czerwca 2019 r. (16)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 15 lipca 2019 r. (4)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 30 sierpnia 2019 r. (13)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 27 wrzesnia 2019 r. (4)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 października 2019 r. (8)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 listopada 2019 r. (21)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 30 grudnia 2019 r. (16)
            2020 (0)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 31 stycznia 2020 r. (14)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 28 lutego 2020 r. (6)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 27 marca 2020 r. (9)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 14 kwietnia 2020 r. (4)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 15 maja 2020 r. (16)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 5 czerwca 2020 r. (10)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 3 lipca 2020 r. (16)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 24 lipca 2020 r. (2)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 28 sierpnia 2020 r. (10)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 2 października 2020 r. (14)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 6 listopada 2020 r. (23)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 10 listopada 2020 r. (3)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 13 listopada 2020 r. (7)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 11 grudnia 2020 r. (21)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna z dnia 22 grudnia 2020 r. (11)
            2021 (0)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 19 stycznia 2021 r. (9)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 26 lutego 2021 r. (12)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 26 marca 2021 r. (12)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 30 kwietnia 2021 r. (14)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 14 maja 2021 r. (7)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 28 maja 2021 r. (1)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 czerwca 2021 r. (8)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 19.07.2021 r. (2)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 20 sierpnia 2021 r. (9)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 01 października 2021 (11)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 października 2021 r. (13)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 9 listopada 2021 r. (6)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 25 listopada 2021 r. (12)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 14 grudnia 2021 r (14)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 30 grudnia 2021 r. (7)
            2022 (1)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 28 stycznia 2022 r (19)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 25 lutego 2022 r. (11)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 marca 2022 r (21)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 kwietnia 2022 r. (9)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 27 maja 2022 r. (18)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 28 czerwca 2022 r. (10)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 25 lipca 2022 r. (2)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 23 sierpnia 2022 r. (4)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 30 września 2022 r. (20)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 25 października 2022 r. (10)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 4 listopada 2022 r. (2)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 listopada 2022 r (22)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 15 grudnia 2022 r. (5)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 grudnia 2022 r. (11)
            2023 (0)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 31 stycznia 2023 r. (18)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 3 marca 2023 r. (18)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 31 marca 2023 r. (7)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 25 kwietnia 2023 r. (23)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 30 maja 2023 r. (16)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 27 czerwca 2023 r. (18)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 września 2023 r. (11)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 10 listopada 2023 r. (34)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 28 listopada 2023 r. (8)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 11 grudnia 2023 r. (2)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 21 grudnia 2023 r. (9)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 grudnia 2023 r. (4)
            2024 (0)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 30 stycznia 2024 r. (15)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 1 marca 2024 r. (15)
                z posiedzenia Rady Mielskiej Mielna w dniu 29 kwietnia 2024 (20)
        VII kadencja 2014-2018 (0)
            2014 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 1 grudnia 2014r. (2)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 8 grudnia 2014r. (1)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 30 grudnia 2014r. (14)
            2015 (1)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 5 lutego 2015r. (14)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 27 lutego 2015r. (7)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 6 marca 2015r. (4)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 30 marca 2015r. (13)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 24 kwietnia 2015r. (10)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 29 maja 2015r. (11)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 30 czerwca 2015r. (12)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 2 lipca 2015r. (3)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 07 września 2015r. (14)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 29 września 2015r. (12)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 30 października 2015r. (2)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 18 listopada 2015r. (7)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 30 listopada 2015r. (12)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniou 29 grudnia 2015r. (13)
            2016 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 29 stycznia 2016r. (5)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 26 lutego 2016r. (3)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 18 marca 2016r. (18)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 15 kwietnia 2016r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 29 kwietnia 2016r. (11)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 31 maja 2016 r. (9)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 30 czerwca 2016 r. (12)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 2 września 2016 r. (15)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 30 września 2016 r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 26 października 2016 r. (20)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 18 listopada 2016 r. (14)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 2 grudnia 2016 r. (12)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 29 grudnia 2016 r. (13)
            2017 (0)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna 27 stycznia 2017 r. (19)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 3 marca 2017 r. (14)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 31 marca 2017 r. (15)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 28 kwietnia 2017 r. (14)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 26 maja 2017 r. (17)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 19 czerwca 2017 r. (1)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 30 czerwca 2017 r. (8)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 21 lipca 2017 r. (2)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 01 września 2017 r. (8)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 września 2017 r. (12)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 27 października 2017 r. (7)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 24 listopada 2017 r. (21)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 grudnia 2017 r. (12)
            2018 (0)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 23 lutego 2018 r. (26)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 23 marca 2018 r. (9)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 27 kwietnia 2018 r. (22)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 maja 2018 r. (10)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 29 czerwca 2018 r. (18)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 03 sierpnia 2018 r. (7)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 31 sierpnia 2018 r. (7)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 5 października 2018 r. (9)
                z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 16 października 2018 r. (5)
        VI kadencja 2010-2014 (0)
            2010 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2010r. (3)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2010r. (1)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2010r. (13)
            2011 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2011r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 24 lutego 2011r. (7)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 31 marca 2011r. (14)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2011r. (2)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2011r. (10)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 31 maja 2011r. (9)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2011r. (14)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 19 sierpnia 2011r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 23 września 2011r (6)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27 października 2011r. (5)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 17 listopada 2011r. (11)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2011r. (10)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2011r. (5)
            2012 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy w 16 stycznia 2012r. (2)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2012r. (4)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 24 lutego 2012r. (11)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29 marca 2012r. (19)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2012r. (5)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 maja 2012r. (9)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2012r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 24 lipca 2012r. (5)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 3 sierpnia 2012r. (2)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2012r. (11)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27 września 2012r. (13)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 października 2012r. (20)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 8 listopada 2012r. (5)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29 listopada 2012r. (7)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2012r. (13)
            2013 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 17 stycznia 2013r. (2)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2013r. (10)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 28 lutego 2013r. (9)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 28 marca 2013r. (12)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 22 kwietnia 2013r. (7)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 23 maja 2013r. (13)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 29 maja 2013r. (2)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 27 czerwca 2013r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 05 sierpnia 2013r. (2)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 20 września 2013r. (10)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 29 października 2013r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 14 listopada 2013r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 28 listopada 2013r. (10)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 11 grudnia 2013r. (3)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 30 grudnia 2013r. (8)
            2014 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 09 stycznia 2014r. (4)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 06 marca 2014r. (16)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 27 marca 2014r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 10 kwietnia 2014r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 14 maja 2014r. (5)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 9 czerwca 2014r. (4)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 30 czerwca 2014r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 17 lipca 2014r. (4)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 8 sierpnia 2014r. (3)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 28 sierpnia 2014r. (4)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno z dnia 2 października 2014r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 30 października 2014r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy Mielno w dniu 07 listopada 2014r. (5)
        V kadencja 2006-2010 (0)
            2006 (4)
            2007 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 25-01-2007r. (5)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28-02-2007r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29-03-2007r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26-04-2007r. (5)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28-05-2007r. (4)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28-06-2007r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 31-08-2007r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 17-09-2007r. (1)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27-09-2007r. (4)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26-10-2007r. (4)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29-11-2007r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 21-12-2007r. (15)
            2008 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 31-01-2008r. (7)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 04-03-2008r. (4)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 31-03-2008r. (2)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30-04-2008r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 20-05-2008r. (10)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27-06-2008r. (3)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29-08-2008r. (9)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29-09-2008r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30-10-2008r. (12)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 20-11-2008r. (13)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 05-12-2008r. (1)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 18-12-2008r. (13)
            2009 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30-01-2009r. (5)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 20-02-2009r. (9)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 31-03-2009r. (10)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28-04-2009r. (7)
                z posiedzenia Rady Gminy z dnia 29-05-2009r. (6)
                z posiedzenia Rady Gminy z dnia 30-06-2009r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy z dnia 12-08-2009r. (1)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28-08-2009r. (5)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 05-10-2009r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29-10-2009r. (12)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27-11-2009r. (11)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 22-12-2009r. (8)
            2010 (0)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2010r. (10)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 25 lutego 2010r. (3)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 31 marca 2010r. (9)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2010r. (8)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 31 maja 2010r. (9)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2010r. (13)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2010r. (15)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 września 2010r. (13)
                z posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 października 2010r. (12)
        IX kadencja 2024-2029 (0)
            z posiedzenia Rady Miejskiej Mielna w dniu 7 maja 2024 r. (2)
    Podatki i opłaty (0)
        Wymiar podatków, opłaty, wzory deklaracji i informacji podatkowych (0)
            2012 (6)
            2013 (6)
            2014 (7)
            2015 (6)
            2016 (1)
            2017 (5)
            2018 (6)
            2019 (6)
                Wzory formularzy, deklaracji i informacji podatkowych - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (7)
            2020 (6)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowych - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (7)
            2021 (4)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowych - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (0)
                Deklaracje do druku i w interaktywnym PDF (0)
            2022 (5)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowych - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (0)
                Deklaracje i opłaty on-line (0)
            2023 (7)
                Deklaracje do druku i w interaktywnym PDF (0)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowych - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (0)
            2024 (1)
                Deklaracje do druku i w interaktywnym PDF (0)
                Wzory deklaracji i informacji podatkowych - obowiązujące od 1 lipca 2019 r. (0)
        Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg i pomocy publicznej (4)
    Budżet gminy (0)
        Budżet 2022 (13)
        Budżet 2021 (13)
        Budżet 2020 (13)
        Budżet 2019 (13)
        Budżet 2018 (10)
        Budżet 2017 (9)
        Budżet 2016 (10)
        Budżet 2015 (9)
            Zmiany w budżecie gminy (6)
        Budżet 2014 (8)
        Budżet 2013 (9)
        Budżet 2012 (10)
        Budżet 2011 (11)
        Budżet 2010 (9)
        Budżet 2009 (6)
            Uchwała budżetowa na 2009r. (1)
        Budżet 2008 (6)
        Budżet 2007 (5)
        Budżet 2006 (2)
        Budżet 2023 (13)
        Budżet 2024 (7)
    Wieloletnia prognoza finansowa (0)
        2022 (27)
        2021 (9)
        2020 (10)
        2019 (3)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (8)
        2012-2013-2014 (4)
    Statuty gminy, sołectw i osiedli (3)

Gmina
    Charakterystyka ogólna, dane statystyczne (4)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Osiedla, Rady Sołeckie (4)
        Wnioski o wydanie zaświadczenia (1)
        Terminarz zebrań wiejskich (0)
    Zakłady budżetowe (1)

Praca
    Oferty pracy (1)
    Regulamin i kwestionariusz naboru na wolne stanowisko urzędnicze (1)
    Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko (0)
        Zatrudnienie 2022 (4)
        Zatrudnienie 2021 (1)
        Zatrudnienie 2020 (1)
        Zatrudnienie 2019 (1)
        Zatrudnienie 2018 (1)
        Zatrudnienie 2017 (1)
        Zatrudnienie 2016 (1)
        Zatrudnienie 2015 (1)
        Zatrudnienie 2014 (1)
        Zatrudnienie 2013 (1)
        Zatrudnienie 2012 (1)
        Zatrudnienie 2011 (1)
        Zatrudnienie 2010 (1)
        Zatrudnienie 2009 (3)
        Zatrudnienie 2008 (12)
        Zatrudnienie 2023 (6)
        Zatrudnienie 2024 (7)
    Zarządzenie w sprawie przyjęcia do SG Mielno (1)

Pomoc rodzinie
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielnie (5)
    Zespół Interdyscyplinarny w Mielnie (13)
    Karta Dużej Rodziny (1)
    Zachodniopomorska Karta Rodziny (1)
    Program "Rodzina 500 plus"- świadczenie wychowawcze (0)
        Dodatkowe informacje (1)
        Wyznaczona jednostka gminna do realizacji programu "Rodzina 500 plus" (1)
    Program DOBRY START- 300 zl na ucznia (1)
    Program „Za życiem” (5)
    Zachodniopomorska Karta Seniora (1)
    Teleopieka (1)
    Projekt dot. wdrożenina usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (3)
    Program ochrony zdrowia psychicznego (3)
    Kampania w zakresie chorób z zaburzeniami psychicznymi (1)
    Pomoc osobom bezdomnym (2)
    Placówki wsparcia dziennego (2)
    Rodziny wspierające (2)
    Asystent rodziny (1)
    Rzecznik Praw Obywatelskich w Koszalinie (1)
    Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie (1)
    Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym (3)
    Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.O. dla Rodziny (od 22.11.2021r. do 31.12.2021r.) (2)
    Dziecko w świecie gier komputerowych- poradnik dla rodziców (1)
    Dodatkowy nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (1)
    Ogólnopolski Telefon Zaufania "Uzależnienia" (1)
    Procedura monitorowania efektów-Projekty,Granty PPGR (2)
    Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu laptopów 03.2024 (1)

Pomoc publiczna
    2019 (1)
    2021 (1)
    2022 (1)

Młodzieżowa Rada Gminy Mielno
    Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Mielno (1)
    Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Mielno (1)
    Działalność Młodzieżowej Rady Gminy Mielno (1)

Mieleński Uniwersytet Trzeciego Wieku
    Nigdy nie jest za późno na rozwijanie swoich pasji (1)

Rozwój lokalny gminy
    Raport o stanie gminy Mielno (3)
    Strategia Rozwoju Ponadlokalnego (2)
    Strategia ZIT KKBOF - konsultacje społeczne (1)

Oświadczenia
    Oświadczenia majątkowe (0)
        za rok 2022 (3)
        za rok 2020-2021 (3)
        za rok 2019 (3)
        za rok 2018 (4)
        za rok 2017 (3)
        za rok 2023 (3)
        rok 2024 (3)

Projekty realizowane z środków zewnętrznych

Kontrole w urzędzie
    Kontrole wewnętrzne (0)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2015 (1)
        2014 (1)
        2013 (31)
        2012 (29)
        2011 (44)
        2010 (48)
        2009 (46)
        2008 (24)
        2007 (19)
        2022 (1)
        2023 (1)
    Kontrole zewnętrzne (0)
        2017 (1)
        2016 (2)
        2015 (9)
        2014 (2)
        2013 (5)
        2012 (5)
        2011 (9)
        2010 (9)
        2009 (7)
        2008 (1)
        2007 (13)
        Rejestr kontroli zewnętrznych (1)
    Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców (1)
    Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok (1)

Wybory
    Wybory samorządowe (0)
        Wybory samorządowe 2018 (0)
            WYNIKI WYBORÓW (2)
            Wizualizacja wyborów samorządowych 2018 (0)
            Informacje urzędowe (18)
            Miejska Komisja Wyborcza w Mielnie (3)
            Urzędnik wyborczy (1)
        Wybory samorządowe 2014 (3)
            Państwowa Komisja Wyborcza (1)
            Informacje urzędowe (19)
        Wybory samorządowe 2010 (0)
        Wybory samorządowe 2024 (34)
    Wybory parlamentarne (0)
        Wybory parlamentarne 2023 (2)
        Wybory parlamentarne 2019 (1)
            INFORMATOR WYBORCZY PKW - wizualizacja (0)
        Wybory parlamentarne 2015 (2)
            INFORMATOR WYBORCZY PKW - wizualizacja (0)
        Wybory parlamentarne 2011 (0)
    Wybory do Parlamentu EU (0)
        2019 (0)
            Informacje dla wyborcy (9)
            Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (0)
            Wyniki (0)
        2014 (0)
            Informacje dla wyborcy (10)
            Wyniki ogólnopolskie (0)
            Wyniki lokalne (0)
        2024 (11)
    Referendum Ogólnokrajowe 2015 (1)
    Wybory Zarządu Osiedla, Sołtysa i Rady Sołeckiej 2017 (0)
        Zarządzenia Wójta Gminy Mielno (2)
        Protokóły (1)
    Wybory Zarządu Osiedla, Sołtysa i Rady Sołeckiej 2019 (1)
    Wybory do Izb Rolniczych (1)
    Wybory na ławników (0)
        2020-2023 (4)
        2024-2027 (1)
    Wybory Prezydenta RP (0)
        Wybory Prezydenta RP 2020 (0)
            Informacje dla wyborców (8)
            Wizualizacja wyborów (0)
            Wyniki I tura (1)
            Wyniki II tura (1)
        Wybory Prezydenta RP 2015 (1)

Spisy
    Powszechny Spis Rolny 2020 (0)
        Informacje dla rachmistrzów (1)
        Media (1)
        Informacje (1)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (1)
        Samospis albo Spisobus (1)

Obwieszczenia
    2018 (16)
        Wody Polskie (1)
        Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (1)
        Starostwo Powiatowe w Koszalinie (1)
        petycje (1)
        Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki (1)
    2019 (0)
        Wody Polskie (1)
        Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1)
        Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (2)
        Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Koszalinie (1)
        Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (1)
        Starostwo Koszalińskie (1)
    2020 (6)
        Komornicy (1)
        Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (1)
        Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (1)
        Inspekcja weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie (2)
    2021 (2)
        Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie (4)
    2022 (2)
        Komornicy (0)
        Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (4)
    2023 (14)
        Regionalny Dydektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (0)
        Rozbudowa odcinka drogi gminnej ulicy Akacjowej w m. Mielenko gm. Mielno (1)
        RUSZA GENERALNY REMONT MOSTU NA KANALE JAMNEŃSKIM (1)
    2024 (5)

Informacje
    Projekt Baltic Pipe (5)
    Dostęp do informacji publicznej (2)
        Rejestr Informacji Publicznych (0)
            2020 (1)
            2019 (1)
            2018 (1)
            2017 (1)
            2024 (12)
    Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Mielnie (2)
    Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (1)
    Ochrona danych osobowych (1)
    Redakcja (1)
    Instrukcja obsługi (1)

Wybory samorzadowe 2024

2024

Kwiecień

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij