ZGłOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ściekówzawierające:
    1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
    2) adres zakładu na którego terenie prowadzona jest eksploatacja intalacji (nr działki, obręb);
    3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
    4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
    5) wielkość i rodzaj emisji;
    6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
    7) informację czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

    * mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
    * projekt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
    * wyniki analiz ścieków surowych pobranych przed osadnikiem i po osadniku:
        - BZT 5,
        - zawiesina ogólna.

Druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do pobrania w załączniku. 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mielnie - pokój nr 1.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 10, tel. (094) 345 98 68.

Uwagi:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości 5m3/d wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacj. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności lub zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Opłaty:

- za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł

Opłatę wnosi się na konto
Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie Oddział w Będzinie nr - 14 8581 1014 2005 2000 0253 0007


Podstawa prawna:

- art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 799);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880);
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) - część I, pkt 13 załącznika do ustawy.