Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

Na terenie gminy Mielno ustalono ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzonej między godziną 23.00 a 6.00- dotyczy sklepów (przepis obowiązuje od 21 czerwca 2018r.)

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,

b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej- NIP,

d) przedmiot działalności gospodarczej,

e) adres punktu sprzedaży,

f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze zm.),

5. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim – w przypadku kontynuacji sprzedaży.

6. Umowa spółki cywilnej- jeżeli dotyczy. 

7. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu pełnomocnictwa- jeżeli dotyczy.

Opłaty za zezwolenie:

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim.

 

Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

na podst. art. 111. ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.

 

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

W roku nabycia zezwolenia bądź jego utraty opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

 

Art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111ust. 2.

 

Art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

Opłata skarbowa:
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa

 

Termin załatwienia sprawy:

1) zarejestrowanie kompletnego wniosku i przekazanie pisma do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- do 7 dni,

2) wydanie opinii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- do 14 dni,

3) uprawomocnienie postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 7 dni,

4) ustalenie przedsiębiorcy/ pełnomocnika z pracownikiem merytorycznym (pok. 008- parter UM Mielno) terminu odbioru zezwolenie po uprawomocnieniu się postanowienia GKRPA,

5) przygotowanie projektu zezwolenia przez pracownika merytorycznego- do 3 dni,

6) akceptacja i wydanie zezwolenia przedsiębiorcy/ pełnomocnikowi- do 4 dni.

 

UWAGA: Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco- art. 122a §1 KPA 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Pokój nr 008, tel. 094 345 98 67.

 

Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie  wyrażające opinię w sprawie wydania zezwolenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

 

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.),

2) uchwała Nr XLVII/567/2018 Rady Miejskiej Mielna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zezwoleń napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz. 2723).