Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,

b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

c)  numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

d) przedmiot działalności gospodarczej,

e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

2. Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

3. Kserokopia zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

4. Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,

5. Mapka sytuacyjna z zaznaczeniem miejsca sprzedaży podczas imprezy,

6. Umowa spółki cywilnej- jeżeli dotyczy. 

7. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu pełnomocnictwa- jeżeli dotyczy.

 

Informacje dodatkowe:

Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych– mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Burmistrza Mielna. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu,

3) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń (na podst. art. 181 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi -Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.)

 

Opłata skarbowa:

17 zł - za złożenie pełnomocnictwa

 

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco- art. 122a §1 KPA 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Pokój 008, tel. 094 345 98 67. 

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

 

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.).