Podatek leśny od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub,
2. Umowę dzierżawy lasu,
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.
.
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 001
.
Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

 
Opłaty skarbowe:
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości- od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
Od dokumentu stwierdzjącego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.

 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej UM w Mielnie w godzinach pracy urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Dochodów
Gł. Specjalista ds. podatków i opłat, Inspektor ds. dochodów,
pokój nr 105, tel. 94 345 98 54, 94 345 98 48.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019 r., poz.888 ze zmianami ).
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r.w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. MP z 2021 r. poz. 950.

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity  z 2021 r. poz.1540 ze zmianami)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UM w Mielnie, pokój nr 1.


B. Podatek leśny można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2021 r. poz.1540 ze zmianami),
- Wniosek o umorzenie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu po terminie płatności podatku.


C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego urzędu  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

E. Wpłaty dokonuje się na nadany indywidualnie numer konta bankowego podany w decyzji lub u sołtysów.