Podatek od nieruchomości od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:
1.Akt notarialny
2.Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 001

 
Opłaty skarbowe:
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości- od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
Od dokumentu stwierdzjącego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta UM Mielno, pokój 001, w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy
Gł. Specjalista ds. podatkowych, Inspektor ds. dochodów, Inspektor ds. egzekucji. 
pokój nr 105, tel. 94 345 98 54; pokój 104, tel. 94 345 98 53; pokój nr 10, tel. 94 345 98 69

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 1470 ze zmianami)
- Uchwała Rady Miejskiej Mielna Nr XLIII/448/2021 z 09.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 
 
Uwagi:
A.Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.

B.Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67a ib ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2021 r. poz. 1540 ze zmianami)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój 001


C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity z 2021 r., poz.1540 ze zmianami)
- Wniosek o umorzenie składa się w Kancelarii Ogólnej UM w Mielnie, po terminie płatności podatku.


D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
- Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.1 pkt5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2019 r. Dz. U.  poz. 900 ze zmianami)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie: I rata do 31 stycznia, a pozostałe do dnia 15 każdego miesiąca.

F. Wpłaty dokonuje się na nadany indywidualnie numer rachunku bankowego.