Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu

 

 

Zezwolenie nie stanowi podstawy do prowadzenia ogólnodostępnej sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu

2. Umowa spółki cywilnej- jeżeli dotyczy. 

3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu pełnomocnictwa- jeżeli dotyczy.

 

Wymagane PKD- 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

 

Opłaty za zezwolenie:

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim.

 

Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

na podst. art. 111. ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.

 

Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

W roku nabycia zezwolenia bądź jego utraty opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

Art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111ust. 2.

 

Art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

Opłata skarbowa:

17 zł - za złożenie pełnomocnictwa

 

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

 

UWAGA: Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 

Niniejsza sprawa nie może być załatwiona milcząco- art. 122a §1 KPA 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Pokój nr 008, tel. 094 345 98 67.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

 

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137 ze zm.).