Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami są prowadzone przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie.

PSZOK-i czynne są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 15:00.

 • PSZOK nr 1 Mielno, ul. gen. S. Maczka 44, 76-032 Mielno
 • PSZOK nr 2 Kiszkowo, Kiszkowo 2, 76-037 Będzino

Odpady odbierane w PSZOK-u:

 • opakowania ze szkła bezbarwne i kolorowe
 • papier i tektura (w tym opakowania)
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • tworzywa sztuszne
 • tekstylia, odzież, koce, dywany
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady zielone

Odpady komunalne są odbierane w PSZOK-u BEZPŁATNIE (należy posiadać przy sobie Identyfikator Punktu Wywozowego).