Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Urząd Miejski w Mielnie , do 15 każdego miesiąca. W tytule przelewu należy podać adres nieruchomości lub nr działki, z której odbierane są odpady komunalne oraz indeks podatnika.