Podatek leśny od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty
1. Akt notarialny lub
2. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 001
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej  UM w Mielnie w godzinach pracy urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Dochodów
Gł. Specjalista ds. podatków i opłat, Inspektor ds. dochodów,
pokój nr 105, tel. 94 345 98 54, 94 345 98 48.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002r. ( Dz.U. z 2019r., poz. 888 ze zmianami )
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r.w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. MP z 2021 r. poz. 950.

Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity  z 2021 r., poz.1540 ze zmianami)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UM w  Mielnie, pokój nr 1.

C. Podatek leśny można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity z 2021 r., poz.1540 ze zmianami)
- Wniosek o umorzenie składa się w Kancelarii Ogólnej pok. 001 UM w Mielnie po terminie płatności podatku

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego urzędu  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku leśnego określa Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.z 2019 r., poz.888 ze zmianami.)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty  dokonuje się na nadany indywidualny numer rachunku bankowego.