Podatek rolny od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:
1. Akt notarialny,
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych,
3. Podanie o zwolnienie lub o ulgę ( jeśli przysługują ) .

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 001

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja

 

Opłaty skarbowe:
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości- od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
Od dokumentu stwierdzjącego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta, pokój 001 UM w Mielnie w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - Podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2020 poz. 333 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Dochodów
Gł. Specjalista ds. podatków i opłat, Inspektor ds.podatkowych,
pokój nr 105, tel. 94 345 98 54, 94 345 98 48. 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 roku Nr 333 ze zmianami)
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będacej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022  MP z 2021 r. poz. 951
- Cena skupu za 1 decytonę żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2022 została ustalona do wysokości 52,00 zł.wynosi 61,48 zł
 
Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji

B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity  z 2019 r. poz.900 ze zmianami)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój 001.
- Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną - podstawa prawna -  Uchwała Nr XXVIII/336/16 z dnia 18.11.2016 r. R
ady Gminy Mielno z dnia 18.11.2016 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.

D. Podatek rolny można umorzyć . - Podstawa prawna - art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity  z 2019 r. poz.900 ze zmianami)
- Wniosek o umorzenie składa się w Kancelarii Ogolnej Urzędu po terminie płatności podatku


E. W przypadku nie uregulowania podatku w terminie wystawia się decyzję określajacą zaległosci podatkowe.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (  tekst jednolity - Dz.U. z 2019 roku Nr 1256 z późn. zmianami )
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania

G. Wpłaty dokonuje się na indywidulany rachunek bankowy podatnika.

Deklaracje on line