Podatek rolny od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny,
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych,
3. Podanie  o zwolnienie lub o ulgę (jeżeli przysługują).


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 001


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.
 
Opłaty skarbowe:
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości- od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój 001).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2020r. Nr 333 ze zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Dochodów
Inspektor ds.księgowości, Inspektor ds. podatkowych , Specjalista ds. podatkowych - pokój 105, tel. 094 345 98 54, 94 345 98 48.


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (  tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. Nr 333 ze zmianami )
- - Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będacej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022  MP z 2021 r. poz. 951
Cena skupu za 1 decytonę żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2022 rok wynosi 61,48 zł

A. Podatek rolny można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity z 2021 r. poz.1540 ze zmianami)
- Wniosek o umorzenie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu po terminie płatności podatku.


B. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego urzędu  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

C. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

D. Wpłaty dokunuje się na indywidualne konto bankowe podatnika podane w decyzji lub u sołtysów.

Uwagi:
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2021 r. poz.1540 ze zmianami)
- Wniosek o powyższe należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój 001