Podatek od środków transportowych


Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (  tekst jednolity . Dz. U. z 2019r., poz.1170 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży,
2. Dowód rejestracyjny - do okazania,
3. Decyzje o czasowym wyrejestrowaniu i zarejestrowaniu pojazdu.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 001

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz Uwagi  - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój 001, w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy
Inspektor ds. podatkowych.
pokój nr 105, tel. 94 345 98 54.

Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1170)
- Uchwała Rady Miejskiej Mielna Nr XLIII/447/2021 z 09.11.2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
A. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zmianami)
- Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta UM Mielno, pokój 001, po terminie płatności podatku.


B. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie określenia zobowiązania w podatkach od środków transportowych. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

C. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zmianami).
Podatek płatny jest w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

D. Wpłaty dokonuje się na nadany indywidualnie numer rachunku bankowego.

 
 
Uwagi:
A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej Mielna w części dotyczącej stawek

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.1540 ze zmianami )
- Wniosek o powyższe należy złożyć  w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój 001