Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Informację w sprawie podatku od nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 001.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.
 
Opłaty skarbowe:
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości- od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
Od dokumentu stwierdzjącego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.
 
 
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój 001, w godzinach pracy Urzędu)

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna
Referat Finansowy, Gł. Specjalista ds. podatkowych, Inspektor ds. dochodów, Inspektor ds. egzekucji.
pokój nr 105, tel. 94 345 98 54;  pokój 104, tel.94 345 98 53; pokój nr 9, tel. 94 345 98 65

 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 1470 ze zmianami)
- Uchwała Rady Miejskiej Mielna Nr XV/142/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 
Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2019 r., poz.900 ze zmianami)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 1 UM w Mielnie
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała
Rady Gminy Mielno nr XXVIII/336/16 z dnia 18.11.2016 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.

B.Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity z 2019 r., poz. 900 ze zmianami)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w Kancelarii Ogólnej UM w Mielnie, pokój nr 001 po terminie płatności podatku.


C.W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
- W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do własciwego Urzędu Skarbowego  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D.Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

E. Wpłaty dokonuje się na nadany indywidualnie numer rachunku bankowego.