1. Zakres świadczonej usługi

Udzielenie prawa do używania znaków towarowych Gminy Mielno. O prawo do używania znaków dla produktu mogą ubiegać się osoby fizyczne, przedsiębiorcy, podmioty prawne. Klasy towarowe dla których może być używany znak towarowy określa złącznik do uchwały.

 

2. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Użytkownik ubiegający się o prawo do używania znaku dla produktu składa do Urzędu Miejskiego w Mielnie wniosek w formie papierowej i na elektronicznym nośniku informacji, wzór wniosku poniżej. Wymagane załączniki do wniosku to: kopia  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Kopia REGON,  należy załączyć projekt / prototyp produktu. Wniosek w załączniku.

 

3. Opłaty

Za złożenie wniosku nie są pobierane opłaty. Prawo do używania znaku jest odpłatne i jest udzielane na podstawie zawieranej umowy licencyjnej Użytkownik za prawo używania znaku zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Uprawnionego opłaty pobieranej w gotówce lub towarze o wartości min. 200 zł brutto, ustalanej indywidualnie przez Burmistrza Mielna po rozpatrzeniu wniosku.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta: pokój nr 1, parter Urzędu Miejskiego w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 10, Mielno, bądź można przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Mielnie

ul. Bolesława Chrobrego 10

76-032 Mielno

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wniosek zostaje rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia prawa na używanie znaku towarowego zostaje podpisana umowa licencyjna. Prawo do używania znaku może być udzielona na okres od 1 roku do 3 lat. Ramowy wzór umowy w załączniku.

Dodatkowych informaje- tel. 094 345 98 61, pokój 302.

 

6. Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie,

 

7. Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.)

2) ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1410 ze zm.),

3) uchwała nr XXXIX/412/09 Rady Gminy Mielno z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad używania znaków towarowych Gminy Mielno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 5 poz. 53),

4) uchwała Nr X/120/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany ustalenia zasad używania znaków towarowych Gminy Mielno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 94 poz. 1686),