Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o udzielenie bonifikaty.

Załączniki do wniosku - dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych za rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wnoszona. Zaświadczenie o zarobkach, dochód z emerytury lub renty, zaświadczenie o świadczeniach z pomocy społecznej, zaświadczenie z Urzędu Pracy o uprawnieniach do zasiłku dla bezrobotnych, alimenty, stypendia i inne, w przypadku nie zarejestrowania jako osoba bezrobotna - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 001

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Mielnie

ul. B. Chrobrego 10

76-032 Mielno

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin: 1 miesiąc, po obublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitorze Polskim", ogłoszenia w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym określa się przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

pok. 203 i 204, tel 94 3459835 i 94 3459836.

Podstawa prawna:

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. z. U. z 2016 r. poz. 2147).

Uwagi:

Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe udzielane są:

1. osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. spółdzielniom mieszkaniowym, członkami, których są osoby wymienione w pkt. 1.

Wnioski należy składać w terminie do 15 marca (każdego roku).