Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej;

- określenie przedmiotu i obszaru działalności;

- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

2. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: " Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

3. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

 

Sposób załatwienia sprawy:

- wydanie zezwolenia na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Mielna w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania.

 

Miejsce załątwienia sprawy:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 314, tel. 094 345 98 38 - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 314, tel. 094 345 98 38 - udzielanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Mielnie - Kancelaria Ogólna, pokój nr 1.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

- zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł ,

- zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – 616 zł ,

Opłata skarbowa tytułem wydania decyzji uiszczana przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Mielnie - 14 8581 1014 2005 2000 0253 0007.

 

Uwagi: 

Na wniosku należy podać numer telefonu oraz godziny, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą – przyspieszy to czas załatwienia sprawy. 

W przypadku braku kompletu dokumentów lub braków formalnych wymaganych ustawą we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni.