Opłata targowa


Pobieranie opłaty targowej reguluje:
Uchwała Rady Miejskiej Mielna Nr XV/145/2019 z dnia 29.11.2019 r.
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujacych sprzedaży na targowiskach.
Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w bydynkach lub w częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrebnych przepisach za korzystanie  z urzadzeń targowych oraz za inne usługi, świadczone przez prowadzącego targowiska. Zwalnia się z opłaty targowej osoby i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania, położonymi na targowiskach.
 

Opłaty skarbowe:
Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości- od każdego egzemplarza 21,00 złotych.
Pozostałe zaświadczenia - 17,00 złotych.
Od dokumentu stwierdzjącego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 złotych.
Konto opłaty skarbowej 57 8566 0003 0600 5418 2005 0005

 
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Dochodów
Inspektor ds. podatkowych.
pokój nr 310, tel.094 345 98 48.

Uwagi :
1. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art.67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zmianami/.
- Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta - pokój nr 001 ,
2. Opłatę targową można umorzyć:
- Podstawa prawna - art.67a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 900  ze zmianami/.
- Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój nr 001,
3. W przypadku zaległości w opłacie targowej zgodnie z art.21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w opłacie targowej z odsetkami. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, który jest przesyłany do właściwego Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
4. Konto opłaty targowej: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 03 8566 0003 0600 5418 2005 0007

Tryb odwoławczy :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołania wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta UM w Mielnie, pokój nr 001).