Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Mielnie

Kolorowy pasek

Karta usług

Kto może wystąpić z wnioskiem sprawę:

 • osoba prawna 
 • osoba fizyczna

Wymagane wnioski i dokumenty

 • wniosek
 • karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej (w 4 egz.) na informatycznych nośnikach danych, spełniającej wymagania określone w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. zawierającej podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69 w szczególności dane o:
  - rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
  - powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
  - rodzaju technologii,
  - ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  - rozwiązaniach chroniących środowisko,
  - rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  - możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  - obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
  - przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
  - ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
  - przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
  - pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
  Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  - w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, a także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa wyżej załącza się - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  - jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopie mapy ewidencyjnej, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne,
  - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów  (RDOŚ, RZGW i PPIS) należy przedłożyć 4 egzemplarze mapy

 • mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych (mapa ewidencyjna) z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej
  - w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ, RZGW i PPIS)  należy przedłożyć 4 egzemplarze mapy.

 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
  - jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa wyżej. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia ww. dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron przekracza 10.

 • analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze. zm.).

 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa (17 zł),
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (205 zł).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. 
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Opłata skarbowa:

 • od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł.
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 • opłatę skarbową należną można uiszczać na rachunek: Gmina Mielno Bałtycki Bank Spółdzielczy Darłowo nr 57 8566 003 0600 5418 2005 0005

Podstawa prawna:

 • Art.62a, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1000). 

Załączniki

WNIOSEK dec.śr (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK.pdf (163.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie dec.śr (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie.pdf (127.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dominka Cyfka - Szatkowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dominka Cyfka
Data wprowadzenia:2017-01-12 08:44:05
Opublikował:Dominka Cyfka
Data publikacji:2017-01-12 12:54:06
Ostatnia zmiana:2020-02-10 13:41:48
Ilość wyświetleń:1708

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij