PRZYZNANIE PATRONATU BURMISTRZA MIELNA

podstawa prawna: zarządzenie Nr 49/128/2014 Wójta Gminy Mielno z dnia 16 października 2014r. w sprawie przyjęcia procedury przyznania patronatu.  

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek o przyznanie patronatu

II. OPŁATY: nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, tel. 94 345 98 61, pokój 302.

V. TRYB ODWOŁAWCZY: nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1.       Prawo przyznania patronatu jako wyróżnień podkreślających szczególny charakter imprez, festynów, koncertów, konferencji, spotkań lub innych form wydarzeń przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Mielna, który nadaje patronat przedsięwzięciom realizowanym na terenie gminy oraz poza jej granicami administracyjnymi przez instytucje, organizacje pożytku publicznego, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodowe, a także pełnoletnie osoby fizyczne.

2.       Patronat  może być przyznany wydarzeniu z różnych obszarów aktywności tj. kultura, sztuka, biznes, nauka itp., które w ocenie Wójta Gminy Mielno mają szczególne znaczenie dla budowania tożsamości lokalnej, prestiżu, podnoszenia rangi samorządu na arenie krajowej i międzynarodowej.

3.       Wniosek w sprawie nadania Patronatu Honorowego Gminy powinien zawierać:

1.       dane wnioskodawcy:

a.     nazwisko, imię lub pełna nazwa wnioskodawcy,

b.    adres do korespondencji,

c.     adres e-mail,

d.    telefon kontaktowy.

2.       szczegółowy program i opis planowanego wydarzenia,

3.       główne założenia i cele wydarzenia,

4.       termin oraz miejsce wydarzenia,

5.       listę podmiotów, osób i instytucji zaangażowanych w wydarzenie,

6.       w przypadku organizacji wydarzenia, o charakterze cyklicznym sprawozdanie z poprzedniej edycji,

7.       informację o wnioskowanym udzieleniu przez Gminę Mielno wsparcia finansowego,

8.       informację o zasięgu wydarzenia.

4.       Termin złożenia wniosku o przyznanie patronatu nie może być krótszy niż 30 dni przed dniem organizacji wydarzenia. W przypadku wniosku złożonego w terminie krótszym niż wskazany powyżej Urząd Miejski w Mielnie może odmówić rozpatrzenia wniosku.

5.       Nadanie patronatu odbywa się w oparciu o opinię referatu merytoryczneego urzędu.

6.       Patronat jest wyróżnieniem honorowym, a nadanie go nie wiąże się ze wsparciem finansowym lub organizacyjnym.

7.       Organizator wydarzenia, któremu nadane zostało wyróżnienie zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania wszystkich materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych przekazanymi przez gminę logotypami i oznaczeniami.

8.       W oparciu o merytoryczną opinię a także w przypadku braku zasadności nadania wyróżnienia lub nie dopełnienia zasad formalnych Burmistrz Mielna może odmówić nadania patronatu.

9.       W przypadku naruszenia przez wnioskodawcę wizerunku gminy, Burmistrz Mielna może odebrać nadane uprzednio wyróżnienie.