Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt.
Wymagane dokumenty
Złożenie wniosku o czasowe odebranie zwierząt. Wniosek może być złożony przez Policję, lekarza weterynarii oraz upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt może być również wydana z urzędu.
Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek należy złożyć do Urząd Miejski w Mielnie – Kancelaria Ogólna, pokój nr 1.
Szczegółowe informacje III piętro, pok. 314, tel. (094) 34-59-838.
Opłaty
Za złożenie wniosku i wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt nie pobiera się opłat skarbowych.
Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572)
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 3 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Burmistrza Mielna.
Inne informacje
W przypadku wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, podmiot, na którego wniosek została ona wydana, powinien odebrać zwierzęta wymienione w decyzji i przekazać je wskazanej jednostce organizacyjnej.