Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz dane dotyczące zwierzęcia: płeć, wiek, rasa, pochodzenie, rodowód, sposób oznakowania, miejsce i warunki prowadzenia hodowli zwierzęcia.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna UG Mielno, pokój nr 1.
 
Opłaty:
Opłata skarbowa tytułem wydania zezwolenia – 82 zł –przelewem na konto Urzędu Gminy w Mielnie, Bałtycki Bank Spóldzielczy w Darłowie nr  57 8566 0003 0600 5418 2005 0005.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 
Jednostka odpowiedzialna:
 Sekcja Komunalna i Ochrony Środowiska - pokój nr 314 (III piętro), tel. (094) 345 98 38.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Mielno w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania.
 
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j Dz. U. z 2022 r. poz 572).
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r, Nr 77, poz. 687).
 
Uwagi:
1.  Posiadanie psa  rasy uznanej za agresywną należy zgłosić w ciągu 30 dni od nabycia zwierzęcia.
2. Na wniosku należy podać numer telefonu oraz godziny, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą – przyspieszy to czas załatwienia sprawy.
3. W przypadku braku kompletu dokumentów lub braków formalnych wymaganych ustawą we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni.
 

Wykaz psów uznawanych za agresywne:

1. amerykański pit bull terrier

2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)

3. buldog amerykański

4. dog argentyński

5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)

6. tosa inu

7. rottweiler

8. akbash dog

9. anatolian karabash

10. moskiewski stróżujący

11. owczarek kaukaski